top of page

Regulamin

 

Postanowienia ogólne

Operatorem Serwisu znajdującego się pod adresem-www.kulikstyle.com— jest firma Kulik Sylwia Jeżewska Ewa Jeżewska spółka cywila z siedzibą w Łodzi przy ul. Glebowa 4 91-232.

 

Dane kontaktowe Adres pocztowy:
 

Kulik 

ul.Glebowa 4 91-232 Łódź

hello@kulikstyle.com

+48 736215939 

 

Serwis działa na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów.

 

Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Serwisu są fabrycznie nowe. Do korzystania z Serwisu, w tym do przeglądania asortymentu, składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet
posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji posiadanie aktywnego konta poczty e-mail Klient korzystający z Serwisu jest zobowiązany do: korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego

 

Regulaminu korzystania z Serwisu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

Składanie zamówień

 

Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Serwisu przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Serwisu.

Aby złożyć zamówienie należy: znaleść odpowiadające produkty korzystając z wyszukiwarki lub przeglądając serwis zaznaczyć przedmiot i zatwierdzić przyciskiem. Następnie należy wybrać odpowiednią metodę płatności i
dostawy , zatwierdzić, wybrać lub dodać nowy adres dostawy i zatwierdzić jeśli dane są poprawne.
Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej , przypisanej do konta lub wskazanej w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży. Jeśli, po złożeniu zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, operator niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie braku dostępności zamówionych produktów operator zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia. Może to nastąpić po złożeniu zamówienia, jak również po jego potwierdzeniu. W takim przypadku klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o zaistniałej sytuacji, a wszelkie należności uregulowane wcześniej przez klienta zostaną natychmiast zwrócone. Wyklucza się zatem możliwość dochodzenia przez klienta dalszych roszczeń wobec sprzedawcy.

 

Ceny

 

Ceny prezentowane w serwisie dotyczą 1szt właściwego asortymentu. Zasoby serwisu nie stanowią oferty
w rozumieniu art 543 oraz art 66 kodeksu cywilnego.
Ceny prezentowane w serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto za 1 szt przedmiotu, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Pod każdą z cen brutto znajduje się cena netto nie uwzględniająca podatku VAT Ceny prezentowane w koszyku są cenami netto (tj. nie zawierają podatków, w tym podatku od towarów i usług), cena brutto znajduje się w rubryce "PODSUMOWANIE" Ceny prezentowane w serwisie nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Płatności i dostawa
 

Zakup towarów w serwisie możliwy jest:

 • po wpłacie na konto bankowe numer 20114020040000310276437829

 • za pobraniem

 • za pomocą serwisu paypal.

 • Dostawa towaru następuje w ciągu 2-5 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności w przypadku wpłaty na

  konto i płatności paypal lub po potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Operator zastrzega prawo do zaktualizowania ceny dostawy towaru po przeanalizowaniu możliwości logistycznych Przewidywana cena dostawy jest wskazywana w koszyku w trakcie procesu składania zamówienia.

  5. Prawoodstąpieniaodumowy

  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

  Konsument może odstąpić od umowy informując Kulik o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Kulik 91-088 Łódź ul. Długosza 55 z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kulikstyle@gmail.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Kulik przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Kulik o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Kulik ul.
  Długosza 55 91-088 Łódź.
  Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  W przypadku odstąpienia od umowy Kulik niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kulik oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.
  Zwrot płatności zostanie dokonany przez Kulik przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  Kulik może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
  Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

KARTY UPOMINKOWE

 

Kart upominkowych można używać na stronie Sklepu - www.kulikstyle..com. 

Zasady płatności. Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część, tylko w przypadku, gdy wartość karty jest równa lub mniejsza niż wartość zakupionych Produktów. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż całkowita wartość zakupu, Klient może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję.

Jednorazowość. Karty upominkowej można użyć tylko raz. W przypadku niewykorzystania całkowitej wartości Karty upominkowej Sklep wygeneruje kod zastępczy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany przez Klienta.

Okres ważności. Karta upominkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upływie okresu ważności dokonanie zakupu przy użyciu karty upominkowej jest niemożliwe.

Dostawa. Kartę upominkową Klient otrzymuje w ciągu 2-5 dni roboczych od złożenia zamówienia przesyłką kurierską na terenie Polski lub drogą e-mailową. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. W przypadku gdy nie jest możliwe potwierdzenie prawidłowego adresu, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej, do czasu ustalenia prawidłowego adresu Klienta.

Zwroty. W przypadku gdy Klient zdecyduje się zwrócić Produkt kupiony za pomocą karty upominkowej, otrzyma kod zastępczy, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. Kod zastępczy zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po przetworzeniu zwrotu. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłany kod zastępczy. Jeśli nie uda się ustalić prawidłowego adresu e-mail, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy kodu zastępczego do czasu ustalenia prawidłowego adresu e-mail Klienta. Kart upominkowych ani kodów zastępczych nie można wymieniać na gotówkę.

Gwarancja zwrotów. Klient ma 14 dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia karty upominkowej . W celu anulowania zamówienia karty należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą pod adresem hello@kulikstyle.com.

Ograniczenie odpowiedzialności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, w tym zagubienie, kradzież lub zniszczenie karty upominkowej lub kodu zastępczego.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Będąc Konsumentem masz prawo odstąpić od umowy w Sklepie internetowym kulikstyle w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym objąłeś towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno lub umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym objąłeś w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część albo w którymwskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie możesz przesłać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kulikstyle@gmail.com lub pisemnie pocztą tradycyjną,

na adres: Kulik ul. Długosza 55 91-088 Łódź

z dopiskiem "Odstąpienie od umowy www.kulikstyle.com

 

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dodatkowo jest załączony do przesyłki, którą otrzymałeś wraz z zamówioną rzeczą. Wzór formularza jest również dostępny na naszej stronie.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.

Zwrotu płatności dokonamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie przez nas dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu. Możesz poinformować nas o tym, na przykład wykonując prawo odstąpienia od umowy lub kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kulikstyle@gmail.com. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

Kulik
ul. Długosza 55 91-088 Łódź z dopiskiem "Odstąpienie od umowy www.kulkistyle.com”.

Zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem w przesyłce.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Prosimy o nieprzesyłanie przesyłek „za pobraniem” oraz przesyłek na koszt odbiorcy.

Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

formularz zwrotu

Adresat: Kulik
ul. Długosza 55 91-088 Łódź

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: 1.__________________________________________________ 2.__________________________________________________ 3.__________________________________________________ 4.__________________________________________________

Data odbioru produktów: Imię i nazwisko klienta:

  

Adres klienta:
Numer zamówienia:
Numer konta bankowego do zwrotu środków: Data:

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje ogólne.

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KULIK Sylwia Jeżewska Ewa Jeżewska spółka cywilna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Glebowa 4, 91-232 Łódź, Ma Pani/ Pan prawo:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

 3. do usunięcia danych;

 4. do ograniczenia ich przetwarzania;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania: a) sprzeciw „marketingowy” – ma Pani/ Pan możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w tym celu; b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – może Pani/ Pan skorzystać z tego prawa np. gdy przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Wówczas należy wskazać nam Pani/ Pana szczególną sytuację, która Pani/ Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w tym celu, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/ Pana danych osobowych są nadrzędne wobec Pani/ Pana praw, lub gdy Pani/ Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 6. do przenoszenia danych;

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Z tych praw może Pani/ Pan

  skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Spółki lub adres e-maila: kulikstyle@gmail.com. Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Pani/ Panu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Pani/ Pana danych.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce,

 2. ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 3. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 4. marketingu bezpośredniego,

 5. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki, 6. weryfikacji wiarygodności

  płatniczej.

Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne, wypłacalność, transakcje finansowe.
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Spółki lub kontrahenta.
Przewidywanymi odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są: instytucje publiczne, uprawnione do odbioru i przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Spółką; inne podmioty przetwarzające dane
w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Spółki lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy. Jeśli nie poda nam Pani/ Pan swoich danych osobowych możemy odmówić zawarcia z Panią/ Panem umowy. W celu ułatwienia kontaktów handlowych możemy poprosić Panią/ Pana o przekazanie nam dodatkowych Pani/ Pana danych osobowych.
Możemy poprosić Panią/ Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych
w jasno i konkretnie określonym celu, innym niż wykonanie i realizacja umowy, której Pani/ Pan jesteście stroną. Udzieloną nam zgodę może Pani/ Pan w każdej chwili wycofać. Jednakże wycofanie to nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/ Pana danych przed cofnięciem zgody.
Pani/ Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/ Pana, lub ze strony internetowe Pani/ Pana firmy, albo pozyskaliśmy z ogólnodostępnych baz danych (m. in. CEiIDG, KRS, itp.).
Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/ Pana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Pani/ Panu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres Spółki lub e-mailem na adres: (kulikstyle@gmail.com ).

 

POLITYKA PRYWATNOSCI

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/ preferences/

 

LOGI SERWERA

 

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,

 • czas wysłania odpowiedzi,

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, ◦ informacje o przeglądarce użytkownika, ◦ Informacje o adresie IP.

 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Udostępnienie danych.

 

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie

zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

bottom of page